EISSN - 2528-9926      |      Home      |      Contact
 
 
Volume: 1  Issue: 1  Year: 2016
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print Submit Your Article
INDEXED/ABSTRACTED IN
The International Journal of Antisepsis Disinfection Sterilization (IJADS) is indexed in Google Scholar, ResearchGate  Attitudes of operating theater workers toward patient safety [Int J Antisep Disinfect Steril]
Int J Antisep Disinfect Steril. 2016; 1(1): 1-6 | DOI: 10.14744/ijads.2016.98608  

Attitudes of operating theater workers toward patient safety

Fatma Susam Özsayın1, Türkan Özbayır2
1İzmir Katip Çelebi University Atatürk Education And Research Hospital, Management Of Health Care Services
2Ege University Nursing Faculty, Department of Surgical Nursing, İzmir

INTRODUCTION: This research was performed to evaluate the attitudes of operating theater staff members toward patient safety.
METHODS: A survey was conducted of 200 operating theater members of staff (surgeons, surgical assistants, anesthetists, assistant anesthetists, anesthesia technicians, anesthesia nurses, and operating theater nurses) at Izmir Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital. An employee information form and the version of the Safety Attitudes Questionnaire (SAQ) designed for operating theater employees were used to collect data in six areas: team cooperation, job satisfaction, thoughts on management, safety environment, working conditions and stress level. Average, standard deviation, frequency, and percentage were used to provide descriptive data. One-way analysis of variance (ANOVA), t-test, Kruskall-Wallis H test, and Mann-Whitney U test were used to evaluate the data.
RESULTS: Data indicated that 42.5% of operating theater employees surveyed were between the ages of 30-39. It was determined that 33.5% of the group were surgeons, 14.5% were anesthetists, and 41% were operating theater nurses; 37% had 11 or more years of experience in their field of specialization. According to the research, 46.5% of the employees had participated in an orientation program when they first started to work at the hospital. The SAQ mean score for job satisfaction it was 63.13±20.27, the mean for stress levels was 28.55±14.67, and the total mean score for patient safety attitude was 52.51 ±11.78. When mean scores for patient safety were compared according to participants’ area of expertise using Kruskall-Wallis analysis, it was found that there was a statistically significant difference. It was also determined that employees who have specialized experience of 6-10 years and 11 years or more, had been participants in job training or had attended an orientation program had higher safety attitude point average.
DISCUSSION AND CONCLUSION: A plan was proposed to reduce employee stress levels, regulate work hours, have operating theater employees attend an orientation program, improve communication and collaboration between and among teams, and to support operation theater employees and directors joining educational programs related to patient safety.

Keywords: Attitudes toward patient safety, culture of patient safety, patient safety.


Ameliyathane çalışanlarının hasta güvenliği tutumları

Fatma Susam Özsayın1, Türkan Özbayır2
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü, İzmir
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, ameliyathane çalışanlarının hasta güvenliği tutumlarını değerlendirmek amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanı 200 kişi (cerrah, anestezist, anestezi hemşiresi, anestezi teknisyeni ve ameliyathane hemşiresi) araştırma kapsamına alındı. Veriler Güvenlik Tutumları Ölçeği ve Çalışan Bilgi Formu kullanılarak elde edildi. Güvenlik Tutumları Ölçeği-GTÖ (Safety Attitudes Questionnaire-SAQ-Operating RoomVersion) Teksas Üniversitesinde Sexton ve arkadaşları tarafından ameliyathane çalışanlarının hasta güvenliğine ilişkin tutumlarını ölçmek amacıyla geliştirilmiş ve geçerlik güvenirlik çalışması 2006 yılında yapılmış bir ölçektir. Ekip işbirliği, iş memnuniyeti, yönetimle ilgili düşünceler, güvenli ortam, çalışma koşulları ve stres düzeyinin belirlenmesi gibi güvenliğin sağlanmasıyla ilgili 6 alanda veri toplamamızı sağlayan ölçeğin, bazı maddeleri olumsuz ifadeler içermektedir. Olumsuz ifadeler ters çevrilerek puanlandığı için; daha yüksek puan, daha olumlu tutumlar anlamına gelmektedir. Verileri betimsel olarak sunmak için frekans, yüzde, ortalama ve standart sapma kullanıldı. Veriler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA), t testi, Kruskall Wallis H Testi, Mann Whitney U Testi kullanıldı. Araştırma öncesi Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Bilimsel Etik Kurulundan, araştırmanın yapılabilmesi için Kamu Hastaneler Birliği Güney Sekreterliğinden yazılı izin ve ameliyathane çalışanlarından sözlü izin alındı.
BULGULAR: Ameliyathane çalışanların %42,5’i 30-39 yaşları arasında idi. Çalışma grubunun %33.5’i cerrah, %14.5’i anestezist, %41’i ameliyathane hemşiresiydi ve %37’si bulundukları uzmanlık alanında 11 yıl ve üstü deneyimleri olduklarını belirttiler. Çalışanların %46.5’i işe yeni başladıklarında oryantasyon programı uygulandığını belirtmiştir. Çalışma grubundaki personelin Güvenlik Tutumları Ölçeği ortalama puanları incelendiğinde, iş memnuniyeti için ortalama puanı 63.13±20.27, stres düzeyinin belirlenmesi için ortalama puanı 28.55±14.67 ve hasta güvenliği tutumlarının toplam puanlarının ortalamaları 52.51±11.78 olarak saptandı. Ameliyathane çalışanlarının pozisyonları ile hasta güvenliği tutum puanları ortalaması Kruskal Wallis analizi ile karşılaştırıldığında; pozisyon gruplarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır. Ameliyathanede çalışanların tanıtıcı özellikleri ile, güvenlik tutumları karşılaştırıldığında; 6-10 yıl ve 11 yıl ve daha fazla süreyle uzmanlık deneyimi olanlar, kurumda çalışmaya başlarken oryantasyon programına katılanlar ile kurumda hizmet içi eğitim programlarına katılanların güvenlik tutumları puan ortalamalarının yüksek, aralarındaki farkın anlamlı olduğu belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışanların stres düzeyini azaltacak uygulamaların planlanması, çalışma saatlerinin yasalara göre düzenlenmesi, kurumda çalışmaya başlamadan önce tüm çalışanların oryantasyon programına katılması, meslek gruplarının birbirleri ve diğer ekip üyeleri ile iletişim ve işbirliğini geliştirecek uygulamaların düzenlenmesi, hasta güvenliği ile ilgili hizmet içi eğitim programları hazırlanıp yönetim kadrosu da dahil edilerek tüm çalışanların katılması önerilir.

Anahtar Kelimeler: Hasta güvenliği, hasta güvenliği kültürü, hasta güvenliği tutumları.


Fatma Susam Özsayın, Türkan Özbayır. Attitudes of operating theater workers toward patient safety. Int J Antisep Disinfect Steril. 2016; 1(1): 1-6

Corresponding Author: Fatma Susam Özsayın, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 International Journal of Antisepsis Disinfection Sterilization, All Rights Reserved.